1 Jean 5:1
כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הנה זה ילד מאלהים וכל האהב את מולידו יאהב גם את הנולד מאתו׃
1 Jean 4:15
כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים׃