Exode 20:6
ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃
Deutéronome 5:10
ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו׃
Deutéronome 7:9
וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור׃
Deutéronome 10:12
ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך׃
Deutéronome 10:13
לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך׃
Daniel 9:4
ואתפללה ליהוה אלהי ואתודה ואמרה אנא אדני האל הגדול והנורא שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו׃
Matthieu 12:47-50
47
ויגד אליו הנה אמך ואחיך עמדים בחוץ ומבקשים לדבר אתך׃
48
ויען ויאמר אל האיש המגיד לו מי היא אמי ומי הם אחי׃
49
ויט ידו על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי׃
50
כי כל אשר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחותי ואמי׃
Jean 14:15
אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו׃
Jean 14:21-24
21
מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃
22
ויאמר אליו יהודה לא יהודה איש קריות אדני מה הוא זה כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם׃
23
ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃
24
ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את דברי והדבר אשר שמעתם לא שלי הוא כי אם של אבי אשר שלחני׃
Jean 15:10
אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃
Jean 15:14
ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
2 Jean 1:6
וזאת היא האהבה אשר נתהלך במצותיו זאת היא המצוה אשר שמעתם מראש להתהלך בה׃
Psaumes 19:7-11
7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
8
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
9
יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו׃
10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
11
גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃
Psaumes 119:45
ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃
Psaumes 119:47
ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃
Psaumes 119:48
ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃
Psaumes 119:103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
Psaumes 119:104
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃
Psaumes 119:127
על כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃
Psaumes 119:128
על כן כל פקודי כל ישרתי כל ארח שקר שנאתי׃
Psaumes 119:140
צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃
Proverbes 3:17
דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום׃
Michée 6:8
הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃
Matthieu 11:28-30
28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם׃
29
קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃
30
כי עלי נעים הוא וקל משאי׃
Romains 7:12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
Romains 7:22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
Hébreux 8:10
כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם׃