Proverbes 15:29
רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃
Jérémie 15:12
הירע ברזל ברזל מצפון ונחשת׃
Jérémie 15:13
חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל חטאותיך ובכל גבוליך׃
Marc 11:24
על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
Luc 11:9
וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Luc 11:10
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃