1 Jean 3:21
אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃
Ephésiens 3:12
אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃
Hébreux 3:6
אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃
Hébreux 3:14
כי נתחברנו למשיח אם נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפנה עד הקץ׃
Hébreux 10:35
לכן אל תשליכו את בטחונכם כי יש לו שכר רב׃
1 Jean 3:22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
Jérémie 29:12
וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Jérémie 29:13
ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃
Jérémie 33:3
קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃
Matthieu 7:7-11
7
שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
8
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃
9
ומי זה איש מכם אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן׃
10
וכי ישאל ממנו דג היתן לו נחש׃
11
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃
Matthieu 21:22
וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
Jean 14:13
וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Jean 15:7
והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
Jean 16:24
עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
Jacques 1:5
ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
Jacques 1:6
רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃
Jacques 4:3
הן אתם מבקשים ואינכם מקבלים על אשר תתפללו ברעה למען תבלו בתאותיכם׃
Jacques 5:16
התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
Job 34:28
להביא עליו צעקת דל וצעקת עניים ישמע׃
Psaumes 31:22
ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך׃
Psaumes 34:17
צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃
Psaumes 69:33
כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה׃
Proverbes 15:29
רחוק יהוה מרשעים ותפלת צדיקים ישמע׃
Jean 9:31
והנה ידענו כי את החטאים לא ישמע אל כי אם את ירא האלהים ועשה רצונו אתו ישמע׃
Jean 11:42
ואני ידעתי כי בכל עת תענני אולם בעבור העם הזה אשר סביבותי דברתי למען יאמינו בי כי אתה שלחתני׃