1 Jean 5:1
כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הנה זה ילד מאלהים וכל האהב את מולידו יאהב גם את הנולד מאתו׃
Jean 3:16
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
Psaumes 25:14
סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם׃
Proverbes 3:32
כי תועבת יהוה נלוז ואת ישרים סודו׃
Romains 8:16
והרוח ההוא מעיד ברוחנו כי בני אלהים אנחנו׃
Galates 4:6
ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
Colossiens 3:3
כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃
2 Pierre 1:19
ועתה דבר הנבואה יותר קים אתנו והטיבתם עשות אשר שתם לבכם אליו כמו אל נר מאיר במקום אפל עד כי יבקע אור היום וזרח כוכב הנגה בלבבכם׃
Apocalypse 2:17
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל׃
Apocalypse 2:28
ונתתי לו כוכב השחר׃
1 Jean 1:10
ואם נאמר כי לא חטאנו לכזב נשימנו ודברו אין בנו׃
Nombres 23:19
לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה׃
Job 24:25
ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃
Esaïe 53:1
מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃
Jérémie 15:18
למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו׃
Jean 3:33
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃
Jean 5:38
ודברו איננו שכן בקרבכם כי אינכם מאמינים לשלוחו׃
Hébreux 3:12
ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים׃