1 Jean 4:11
אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃
1 Jean 3:11
כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃
1 Jean 3:14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
1 Jean 3:18
בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃
1 Jean 3:23
וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו׃
Lévitique 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Matthieu 22:37-39
37
ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃
38
זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃
39
והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Marc 12:29-33
29
ויען ישוע וידבר אליו הראשנה לכל המצות היא שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד׃
30
ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך ובכל מאדך זאת היא המצוה הראשנה׃
31
והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃
32
ויאמר אליו הסופר אמנם רבי יפה דברת כי אלהים אחד הוא ואין עוד מלבדו׃
33
ולאהבה אתו בכל לבב ובכל מדע ובכל נפש ובכל מאד ולאהבה את הרע כנפשו גדולה היא מכל עלות וזבחים׃
Luc 10:37
ויאמר העשה עמו את החסד ויאמר אליו ישוע לך ועשה כן גם אתה׃
Jean 13:34
מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃
Jean 13:35
בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃
Jean 15:12
הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃
Romains 12:9
האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃
Romains 12:10
באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃
Romains 13:9
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
Romains 13:10
האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה׃
Galates 5:6
כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃
Galates 5:14
כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
1 Thessaloniciens 4:9
ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃
1 Pierre 3:8
וסוף דבר היו כלכם לב אחד בעלי חמלה אהבי האחים רחמנים ומתקבלים על הבריות׃
1 Pierre 4:8
ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה כי על רב פשעים תכסה האהבה׃