1 Jean 3:11
כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃
Actes 17:19
ויאחזוהו ויביאהו אל גבעת המשפט הנקראה בשם אריופגוס ויאמרו הנוכל לדעת מה היא זו התורה החדשה אשר אתה משמיע׃
2 Jean 1:5
ועתה מבקש אני ממך הגבירה ולא ככתב אליך מצוה חדשה כי אם את אשר היתה לנו מראש לאהבה איש את רעהו׃
Lévitique 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Lévitique 19:34
כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃
Deutéronome 6:5
ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׃
Matthieu 5:43
שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך׃
Matthieu 22:37-40
37
ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃
38
זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃
39
והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
40
בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים׃
Marc 12:29-34
29
ויען ישוע וידבר אליו הראשנה לכל המצות היא שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד׃
30
ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך ובכל מאדך זאת היא המצוה הראשנה׃
31
והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃
32
ויאמר אליו הסופר אמנם רבי יפה דברת כי אלהים אחד הוא ואין עוד מלבדו׃
33
ולאהבה אתו בכל לבב ובכל מדע ובכל נפש ובכל מאד ולאהבה את הרע כנפשו גדולה היא מכל עלות וזבחים׃
34
וירא ישוע כי ענה בדעת ויאמר אליו לא רחוק אתה ממלכות האלהים ואיש לא ערב עוד את לבו לשאל אותו שאלה׃
Romains 13:8-10
8
ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃
9
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
10
האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה׃
Galates 5:13
כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃
Galates 5:14
כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Jacques 2:8-12
8
הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃
9
אולם אם תשאו פנים תחטאו במעשיכם והתורה תוכיחכם כעברים אותה׃
10
כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃
11
כי האמר לא תנאף גם הוא אמר לא תרצח ואם אינך נאף ואתה רוצח היה נהיית לעבר התורה׃
12
כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃