1 Jean 2:3
ובזאת נדע כי הכרנו אותו אם נשמר את מצותיו׃
1 Jean 2:4
האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו׃
Psaumes 105:45
בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃
Psaumes 106:3
אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת׃
Psaumes 119:2
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃
Psaumes 119:4
אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃
Psaumes 119:146
קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך׃
Proverbes 8:32
ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃
Proverbes 28:7
נוצר תורה בן מבין ורעה זוללים יכלים אביו׃
Ecclesiaste 8:5
שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם׃
Ezechiel 36:27
ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Jean 14:21
מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃
Jean 14:23
ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃
Apocalypse 12:17
ויקצף התנין על האשה וילך לעשות מלחמה עם יתר זרעה השמרים פקודי אלהים ואשר להם עדות ישוע׃
Apocalypse 14:12
בזה סבלנות הקדשים בזה השמרים את מצות האלהים ואת אמונת ישוע׃
1 Jean 4:12
את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃
1 Jean 4:18
אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה׃
Jacques 2:22
הנך ראה כי היתה האמונה עזרת למעשיו ומתוך המעשים השלמה האמונה׃
1 Jean 2:27
ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃
1 Jean 2:28
ועתה בנים עמדו בו למען יאמץ לבנו בהראותו ולא נבוש מפניו בבואו׃
1 Jean 3:24
והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו׃
1 Jean 4:13
בזאת נדע אשר בו נקום והוא בנו כי נתן לנו מרוחו׃
1 Jean 4:15
כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים׃
1 Jean 4:16
ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃
1 Jean 5:20
וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃
Jean 6:56
האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃
Jean 15:5
אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃
Romains 8:1
על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח׃
1 Corinthiens 1:30
וממנו אתם במשיח ישוע אשר היה לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולקדוש ולפדיון׃
2 Corinthiens 5:17
ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃
2 Corinthiens 5:21
כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃
Colossiens 2:9
כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃
Colossiens 2:10
אשר הוא ראש כל שררה ושלטן׃