1 Jean 2:7
אחי אינני כתב לכם מצוה חדשה כי אם מצוה ישנה אשר היתה לכם מראש והמצוה הישנה היא הדבר אשר שמעתם מראש׃
1 Jean 2:13
כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב׃
1 Jean 2:14
כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃
1 Jean 2:21
לא כתבתי אליכם יען כי לא ידעתם את האמת אך יען כי ידעתם אתה ואשר כל כזב איננו מן האמת׃
1 Jean 1:4
ואת זאת כתבים אנחנו לכם למען תהיה שמחתכם שלמה׃
1 Jean 2:1
בני הנני כתב אליכם את זאת לבלתי תחטאו ואם יחטא איש יש לנו מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הצדיק׃
1 Jean 1:7
אך אם באור נלך כאשר הוא באור הנה נתחברנו יחד ודם ישוע המשיח בנו יטהרנו מכל חטא׃
1 Jean 1:9
ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃
Psaumes 32:1
לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃
Psaumes 32:2
אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃
Luc 5:20
וירא את אמונתם ויאמר אליו בן אדם נסלחו לך חטאתיך׃
Luc 7:47-50
47
לכן אני אמר אליך נסלחו לה חטאתיה הרבות כי הרבה אהבה ואשר נסלח לו מעט הוא אהב מעט׃
48
ויאמר אליה נסלחו לך חטאתיך׃
49
ויחלו המסבים עמו לאמר בלבם מי הוא זה אשר גם יסלח חטאים׃
50
ויאמר אל האשה אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
Luc 24:47
ואשר תקרא בשמו תשובה וסליחת החטאים בכל הגוים החל מירושלים׃
Actes 4:12
ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע׃
Actes 10:43
ועליו כל הנביאים מעידים כי יקבלו סליחת החטאים בשמו כל המאמינים בו׃
Actes 13:38
לכן אנשים אחים יודע לכם כי על ידי זה הגד לכם סליחת החטאים׃
Romains 4:6
כאשר גם דוד מאשר את האדם אשר האלהים יחשב לו צדקה בלא מעשים באמרו׃
Romains 4:7
אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃
Ephésiens 1:7
אשר בו לנו הפדיום בדמו וסליחת הפשעים כרב חסדו׃
Colossiens 1:14
אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃
Psaumes 25:11
למען שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב הוא׃
Psaumes 106:8
ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו׃
Jérémie 14:7
אם עונינו ענו בנו יהוה עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנו׃
Ephésiens 4:32
והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃