1 Jean 1:6
אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו ונתהלך בחשך הננו כזבים ופעלתנו איננה אמת׃
1 Jean 1:10
ואם נאמר כי לא חטאנו לכזב נשימנו ודברו אין בנו׃
1 Jean 3:5
וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא׃
1 Jean 3:6
כל העמד בו לא יחטא כל החוטא לא ראהו גם לא ידעו׃
1 Rois 8:46
כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה׃
2 Chroniques 6:36
כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שוביהם אל ארץ רחוקה או קרובה׃
Job 9:2
אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל׃
Job 14:4
מי יתן טהור מטמא לא אחד׃
Job 15:14
מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה׃
Job 25:4
ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה׃
Psaumes 143:2
ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי׃
Proverbes 20:9
מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃
Ecclesiaste 7:20
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃
Esaïe 53:6
כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃
Esaïe 64:6
ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו׃
Jérémie 2:22
כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה׃
Jérémie 2:23
איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה׃
Romains 3:23
כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃
Jacques 3:2
כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃
1 Corinthiens 3:18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
Galates 6:3
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃
2 Timothée 3:13
ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים׃
Jacques 1:22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃
Jacques 1:26
איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃
2 Pierre 2:13
אשר עדנת יומם לענג יחשבו מטנפים ומום בם המתפנקים במדוחי נפשם ואכלים ושתים עמכם׃
1 Jean 2:4
האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו׃
1 Timothée 6:5
וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃
2 Jean 1:2
למען האמת העמדת בקרבנו וגם תהיה עמנו לעולם׃
3 Jean 1:3
כי שמחתי למאד כאשר באו אחים ויעידו על אמתך אשר מתהלך באמת אתה׃