1 Jean 1:8
אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃
1 Jean 1:10
ואם נאמר כי לא חטאנו לכזב נשימנו ודברו אין בנו׃
1 Jean 2:4
האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו׃
1 Jean 4:20
כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃
Matthieu 7:22
והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות׃
Jacques 2:14
אחי מה יועיל לאיש אם יאמר כי יש לו אמונה ומעשים אין בו התוכל האמונה להושיעו׃
Jacques 2:16
ואיש מכם יאמר אליהם לכו לשלום והתחממו ושבעו ולא תתנו להם די מחסור גופם מה תועיל זאת׃
Jacques 2:18
אך יאמר איש אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים הראני נא את אמונתך מתוך מעשיך ואני אראך מתוך מעשי את אמוני׃
Apocalypse 3:17
כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אמלל אתה ודוי ועני ועור וערם׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
1 Jean 1:3
את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם אתם והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח׃
Psaumes 5:4-6
4
כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע׃
5
לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און׃
6
תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב יהוה׃
Psaumes 94:20
היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק׃
2 Corinthiens 6:14-16
14
אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃
15
ואי זה הסכמה למשיח עם בליאל או מה חלק המאמין עם שאיננו מאמין׃
16
ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃
1 Jean 2:9-11
9
האומר כי ישנו באור והוא שנא את אחיו עודנו בחשך׃
10
האהב את אחיו יעמד באור ומכשול אין בו׃
11
והשנא את אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את עיניו׃
Psaumes 82:5
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃
Proverbes 2:13
העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי חשך׃
Proverbes 4:18
וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום׃
Proverbes 4:19
דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃
Jean 3:19
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
Jean 3:20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
Jean 11:10
אבל ההלך בלילה יכשל כי האור אין בו׃
Jean 12:35
ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃
Jean 12:46
אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך׃
1 Jean 1:10
ואם נאמר כי לא חטאנו לכזב נשימנו ודברו אין בנו׃
1 Jean 4:20
כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃
Jean 8:44
אתם מן אביכם השטן ולעשות את תאות אביכם חפצתם הוא רוצח נפש היה מראש ובאמת לא עמד כי אמת אין בו מדי דברי כזב משלו ידבר כי כזב הוא ואבי הכזב׃
Jean 8:45
ואני יען דברי האמת לא תאמינו לי׃
1 Timothée 4:2
דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃
Jean 3:21
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃