1 Jean 1:8
אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃
Psaumes 130:3
אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃
1 Jean 5:10
המאמין בבן האלהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלהים לכזב שמהו יען לא האמין בעדות אשר העיד האלהים על בנו׃
Job 24:25
ואם לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי׃
1 Jean 1:8
אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃
1 Jean 2:4
האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו׃
1 Jean 4:4
אתם הבנים הנכם מאלהים ונצחתם אתם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
2 Jean 1:2
למען האמת העמדת בקרבנו וגם תהיה עמנו לעולם׃