1 Jean 2:13
כתב אני אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתב אני אליכם הבחורים יען כי התגברתם על הרע כתב אני אליכם הילדים יען כי הכרתם את האב׃
Proverbes 8:22-31
22
יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז׃
23
מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ׃
24
באין תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי מים׃
25
בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃
26
עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל׃
27
בהכינו שמים שם אני בחוקו חוג על פני תהום׃
28
באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום׃
29
בשומו לים חקו ומים לא יעברו פיו בחוקו מוסדי ארץ׃
30
ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל עת׃
31
משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם׃
Esaïe 41:4
מי פעל ועשה קרא הדרות מראש אני יהוה ראשון ואת אחרנים אני הוא׃
Michée 5:2
ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃
Jean 1:1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
Jean 1:2-18
2
הוא היה בראשית אצל האלהים׃
3
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
4
בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃
5
והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃
6
ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃
7
הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃
8
הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃
9
האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
10
בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃
11
הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃
12
והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
13
אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃
14
והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
15
ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃
16
וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃
17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
18
את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
Jean 8:58
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא׃
Apocalypse 1:8
אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות׃
Apocalypse 1:11
ויאמר אני האלף ואני התו הראשון והאחרון ואת אשר אתה ראה כתב אל ספר ושלחהו אל הקהלות אשר באסיא לאפסוס ולזמירנא ולפרגמוס ולתיאטירא ולסרדיס ולפילדפיא וללודקיא׃
Apocalypse 1:17
וכראתי אותו ואפל לרגליו כמת וישת עלי יד ימינו ויאמר אל תירא אני הראשון והאחרון והחי׃
Apocalypse 1:18
ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃
Apocalypse 2:8
ואל מלאך קהל זמירנא כתב כה אמר הראשון והאחרון אשר מת ויחי׃
1 Jean 4:14
ואנחנו חזינו ונעידה כי האב שלח את הבן מושיע העולם׃
Luc 1:2
כאשר מסרום לנו הראים אתם בעיניהם מתחלה ואשר היו משרתי הדבר׃
Jean 1:14
והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
Actes 1:3
ואשר גם התיצב להם חי אחרי ענותו באתות רבות בהראותו אליהם ארבעים יום וידבר על מלכות האלהים׃
Actes 4:20
כי לא נוכל אנחנו לחדל מדבר את אשר ראינו ושמענו׃
2 Pierre 1:16-18
16
כי הודענו אתכם גבורת אדנינו ישוע המשיח ובאו לא בלכתנו אחרי הגדות מחכמות כי אם ראות היו עינינו את גדלתו׃
17
כי לקח מאת אלהים האב יקר וכבוד בבא אליו קול מתוך הדרת כבודו לאמר זה בני ידידי רצתה נפשי בו׃
18
ואת הקול הזה שמענו באזנינו יצא משמים בהיותנו עמו בהר הקדש׃
Luc 24:39
ראו את ידי ואת רגלי כי אנכי הוא משוני וראו כי רוח אין לו בשר ועצמות כאשר אתם ראים שיש לי׃
Jean 20:27
ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין׃
1 Jean 5:7
כי שלשה המה המעידים בשמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה׃
Jean 1:14
והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
Jean 5:26
כי כאשר לאב יש חיים בעצמו כן נתן גם לבן להיות לו חיים בעצמו׃
Apocalypse 19:13
והוא לבוש בלבוש מאדם בדם ושמו נקרא דבר האלהים׃