2 Pierre 3:12
ולחכות לבא יום יהוה ולהחיש אתו אשר בגללו השמים ימוגו באש והיסדות יבערו ונמסו׃
Psaumes 75:3
נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃
Esaïe 14:31
הילילי שער זעקי עיר נמוג פלשת כלך כי מצפון עשן בא ואין בודד במועדיו׃
Esaïe 24:19
רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ׃
Esaïe 34:4
ונמקו כל צבא השמים ונגלו כספר השמים וכל צבאם יבול כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה׃
Matthieu 8:27
ויתמהו האנשים ויאמרו מי אפוא הוא אמר גם הרוחות והים לו ישמעון׃
1 Thessaloniciens 1:5
באשר בשורתנו לא היתה לכם בדבור לבד כי גם בגבורה וברוח הקדש ובדעת נאמנה מאד כאשר ידעתם גם אתם את אשר היינו בתוככם למענכם׃
Jacques 1:24
כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו׃
Psaumes 37:14
חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך׃
Psaumes 50:23
זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
Philippiens 1:27
רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃
Philippiens 3:20
אשר אחריתם האבדון אשר כרסם אלהיהם וכבודם בבשתם וקרבם הבלי חלד׃
1 Timothée 4:12
אל יבוז איש את בחורותיך אך היה מופת למאמינים בדבור במעשה באהבה ברוח באמונה ובטהרה׃
Hébreux 13:5
רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃
Jacques 3:13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
1 Pierre 1:15
כי אם היו קדשים בכל דרכיכם כאשר קדוש הוא אשר קרא אתכם׃
1 Pierre 2:12
והיטיבו דרככם בגוים למען יביטו אל מעשיכם הטובים והיה תחת אשר חרפו אתכם כפעלי און יכבדו את האלהים ביום הפקדה׃
2 Pierre 1:3
באשר גבורתו האלהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות על ידי דעת הקורא אתנו בכבודו וחילו׃
2 Pierre 1:6
ובדעת את הפרישות ובפרישות את הסבלנות ובסבלנות את החסידות׃
1 Timothée 3:16
ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃
1 Timothée 6:3
האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות׃
1 Timothée 6:6
ואף אמנם יתרון גדול היא החסידות עם לב שמח בגורלו׃
1 Timothée 6:11
ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃