Job 5:19
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע׃
Psaumes 34:15-19
15
עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃
16
פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃
17
צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃
18
קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃
19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
1 Corinthiens 10:13
עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
Psaumes 4:3
ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃
Psaumes 12:1
למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם׃
Psaumes 32:6
על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃
2 Timothée 3:12
וגם כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו׃
Tite 2:14
אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃
2 Pierre 2:4
כי לא חס אלהים על המלאכים אשר חטאו כי אם הורידם לקצבי הרים ויסגירם בכבלי אפל לשמרם למשפט׃
Job 21:30
כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו׃
Proverbes 16:4
כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה׃
Jude 1:14
וגם חנוך השביעי לאדם נבא לאלה לאמר הנה יהוה בא ברבבת קדשיו׃
Jude 1:15
לעשות משפט בכלם ולהוכיח כל רשעי ארץ על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דברו עליו חטאים אנשי רשע׃
2 Pierre 3:7
גם השמים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין ואבד אנשי הרשע׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
2 Corinthiens 5:10
כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃
2 Corinthiens 5:11
ועתה יען אשר ידענו יראת האדון נדבר על לב בני אדם ולאלהים אנחנו גלוים ואקוה כי גלוים אנחנו גם במדעכם׃