Génèse 6:1-8
1
ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם׃
2
ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו׃
3
ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה׃
4
הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם׃
5
וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום׃
6
וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו׃
7
ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם׃
8
ונח מצא חן בעיני יהוה׃
Job 22:15
הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי און׃
Job 22:16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
Matthieu 24:37-39
37
וכימי נח כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
38
כי כאשר בימי המבול היו אכלים ושתים נשאים נשים ונתנים אתן לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה׃
39
ולא ידעו עד בוא המבול וישחת את כלם כן יהיה גם בואו של בן האדם׃
Luc 17:26
וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃
Luc 17:27
אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃
Hébreux 11:7
באמונה בנה נח ביראת יהוה את התבה להצלת ביתו אתרי אשר צוה על דברים לא נראים עדין וירשע בה את העולם ויהי לירש הצדקה עקב האמונה׃
Génèse 7:1-24
1
ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃
2
מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו׃
3
גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ׃
4
כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה׃
5
ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה׃
6
ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ׃
7
ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃
8
מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה׃
9
שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח׃
10
ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ׃
11
בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו׃
12
ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה׃
13
בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה׃
14
המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף׃
15
ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים׃
16
והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃
17
ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ׃
18
ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים׃
19
והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים׃
20
חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים׃
21
ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם׃
22
כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו׃
23
וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה׃
24
ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום׃
1 Pierre 3:20
אשר לפנים לא האמינו כאשר חכה אלהים בארך אפו בימי נח בהעשות התבה אשר נמלטו אליה מעטים והם שמנה נפשות במים׃
1 Pierre 3:19
אשר בו הלך ויקרא גם לרוחות אשר במשמר׃
Jude 1:14
וגם חנוך השביעי לאדם נבא לאלה לאמר הנה יהוה בא ברבבת קדשיו׃
Jude 1:15
לעשות משפט בכלם ולהוכיח כל רשעי ארץ על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דברו עליו חטאים אנשי רשע׃
2 Pierre 3:6
ובמים אבדה תבל מאז כי נשטפה במי המבול׃