Matthieu 11:23
ואת כפר נחום המרוממה עד השמים עד שאול תורדי כי הגבורות אשר נעשו בתוכך לו בסדום נעשו כי עתה עמדה על תלה עד היום הזה׃
Matthieu 11:24
אבל אני אמר לכם כי ביום הדין יקל לאדמת סדום ממך׃
Luc 12:47
]84-74[ והעבד ההוא אשר ידע את רצון אדניו ולא הכין ולא עשה כרצונו יכה מכות רבות, ואשר לא ידע ועשה דברים אשר עליהם בן הכות הוא לא יכה כי אם מעט כי כל איש אשר נתן לו הרבה דרוש ידרש ממנו הרבה ואשר הפקידו בידו הרבה ישאלו מאתו יותר׃
Jean 9:41
ויאמר אליהם אם עורים הייתם לא היה בכם חטא ועתה כי אמרתם פקחים אנחנו חטאתכם תעמד׃
Jean 15:22
לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם׃
Proverbes 12:28
בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות׃
Proverbes 16:31
עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא׃
Matthieu 21:32
כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה ולא האמנתם לו אבל המוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם ולא שבתם אחרי כן להאמין לו׃
Psaumes 36:3
דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃
Psaumes 36:4
און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
Psaumes 125:5
והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃
Ezechiel 3:20
ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש׃
Ezechiel 18:24
ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי כל צדקתו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות׃
Ezechiel 23:13
וארא כי נטמאה דרך אחד לשתיהן׃
Sophonie 1:6
ואת הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לא בקשו את יהוה ולא דרשהו׃
Romains 7:12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
1 Thessaloniciens 4:2
כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע׃