Génèse 2:23
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃
Génèse 2:24
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃
Proverbes 5:15-19
15
שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך׃
16
יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים׃
17
יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך׃
18
יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃
19
אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃
Malachie 2:14-16
14
ואמרתם על מה על כי יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך׃
15
ולא אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל יבגד׃
16
כי שנא שלח אמר יהוה אלהי ישראל וכסה חמס על לבושו אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו׃
Matthieu 19:3-9
3
ויגשו אליו הפרושים לנסותו לאמר היוכל איש לשלח את אשתו על כל דבר׃
4
ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃
5
ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
6
אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃
7
ויאמרו אליו ולמה זה צוה משה לתת לה ספר כריתת ולשלחה׃
8
ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם הניח לכם משה לשלח את נשיכם אך מראש לא היתה ככה׃
9
ואני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות ולקח לו אחרת נאף הוא והלקח את הגרושה נאף הוא׃
1 Corinthiens 7:3
האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃
Colossiens 3:19
אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃
Ephésiens 5:25-28
25
האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃
26
למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃
27
להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
28
כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃
Ephésiens 5:33-28
1 Corinthiens 12:22-24
22
כי להפך אברי הגוף הנראים רפים הם לנו לצרך ביותר׃
23
והנראים לנו נקלים בגוף אתם נלביש ביתר כבוד ואשר לבשת לנו המה כאלו ההגונים מכלם׃
24
כי ההגונים לנו אינם צריכים לזאת אבל האלהים מזג ככה את הגוף שנתן כבוד יותר לגרוע׃
1 Thessaloniciens 4:4
וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃
Ephésiens 3:6
להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃
Tite 3:7
למען נצדק בחסדו ונירש לפי התקוה את חיי העולמים׃
Hébreux 1:14
הלא הם כלם רוחות השרת שלוחים לעזרה בעד העתידים לרשת את הישועה׃
Job 42:8
ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃
Matthieu 5:23
לכן אם תקריב קרבנך אל המזבח ושם תזכר כי יש לאחיך דבר עליך׃
Matthieu 5:24
עזוב תעזב שם את קרבנך לפני המזבח וקדם ללכת לכפר פני אחיך ואחרי כן בוא הקרב את קרבנך׃
Matthieu 18:19
ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים׃
Romains 8:26
וכן גם הרוח תמך אתנו בחלשותינו כי לא ידענו מה להתפלל כראוי אכן הרוח הוא מפגיע בעדנו באנחות עמקות מדבר׃
Romains 8:27
והחקר לבבות יודע את אשר יחשב הרוח כי כרצון האלהים יפגיע בעד הקדושים׃
Ephésiens 4:30
ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃
Ephésiens 6:18
והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃