Proverbes 16:7
ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו׃
Romains 8:28
והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃
Romains 13:3
כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים כי אם להרעים ועל כן אם רצונך שלא תירא מן הרשות עשה הטוב והיה לך שבח ממנה׃
Psaumes 38:20
ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב׃
Proverbes 15:9
תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב׃
1 Corinthiens 14:1
רדפו אחרי האהבה והתאוו מתנות הרוח וביותר אשר תתנבאו׃
Ephésiens 5:1
לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃
1 Thessaloniciens 5:15
וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1 Timothée 5:10
ויש לה עדות על מעשיה הטובים שגדלה בנים והכניסה ארחים ירחצה את רגלי הקדשים ותמכה את העשוקים ורדפה כל מעשה טוב׃
3 Jean 1:11
חביבי אל תרדף הרעה כי אם הטוב העשה טוב הוא מאלהים והעשה רע לא ראה את האלהים׃