Job 1:1
איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע׃
Job 2:3
ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם׃
Job 28:28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Psaumes 34:14
סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃
Psaumes 37:27
סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם׃
Proverbes 3:7
אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃
Proverbes 16:6
בחסד ואמת יכפר עון וביראת יהוה סור מרע׃
Proverbes 16:17
מסלת ישרים סור מרע שמר נפשו נצר דרכו׃
Esaïe 1:16
רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃
Esaïe 1:17
למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃
Matthieu 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃
Jean 17:15
ולא אעתיר לך אשר תקחם מן העולם רק שתצרם מן הרע׃
Psaumes 125:4
היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃
Matthieu 5:45
למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃
Marc 14:7
כי העניים תמיד עמכם וכשתרצו תוכלו להיטיב להם ואנכי לא אהיה אתכם תמיד׃
Luc 6:9
ויאמר אליהם ישוע אשאלה אתכם דבר הנכון בשבת להיטיב אם להרע להציל נפש אם לאבד׃
Luc 6:35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
Romains 7:19
כי אינני עשה הטוב אשר אני רצה בו כי אם הרע אשר אינני רצה בו אותו אני עשה׃
Romains 7:21
ובכן מצא אני בי זה החק אנכי רצה לעשות הטוב ודבק בי הרע׃
Galates 6:10
לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃
1 Timothée 6:18
ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃
Hébreux 13:16
ואל תשכחו לגמל חסד ולתת לאביונים כי זבחים כאלה יערבו לאלהים׃
Jacques 4:17
לכן היודע לעשות הטוב ולא יעשנו והיה בו חטא׃
3 Jean 1:11
חביבי אל תרדף הרעה כי אם הטוב העשה טוב הוא מאלהים והעשה רע לא ראה את האלהים׃
Psaumes 120:6
רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃
Psaumes 120:7
אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃
Matthieu 5:9
אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃
Luc 1:79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
Romains 5:1
לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלהים באדנינו ישוע המשיח׃
Romains 8:6
כי מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום׃
Romains 12:18
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃
Romains 14:17
כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃
Romains 14:19
ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו׃
Galates 5:22
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃
Colossiens 3:15
וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃
Hébreux 12:14
רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Jacques 3:18
ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃