1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
Exode 20:12
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
Lévitique 19:32
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃
1 Samuel 15:30
ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחויתי ליהוה אלהיך׃
Romains 12:10
באהבת אחים הראו חבה יתרה ובכבוד הקדימו איש את רעהו׃
Romains 13:7
לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃
Philippiens 2:3
ולא תעשו דבר בדרך מריבה או כבוד שוא כי אם בשפלות רוח תחשבו איש את רעהו יותר מעצמו׃
1 Timothée 6:1
כל אשר הם תחת על העבדות יחשבו את אדניהם ראוים לכל כבוד למען לא יחלל שם האלהים והלקח׃
1 Pierre 1:22
זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃
Jean 13:35
בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃
Hébreux 13:1
אהבת האחים תעמד׃
Zacharie 11:14
ואגדע את מקלי השני את החבלים להפר את האחוה בין יהודה ובין ישראל׃
Génèse 20:11
ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי׃
Génèse 22:12
ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני׃
Génèse 42:18
ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא׃
Psaumes 111:10
ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃
Proverbes 1:7
יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃
Proverbes 23:17
אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת יהוה כל היום׃
Proverbes 24:21
ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב׃
Ecclesiaste 8:2
אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים׃
Matthieu 22:21
ויאמרו אליו של הקיסר ויאמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים את אשר לאלהים׃
Romains 13:7
לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃
2 Corinthiens 7:1
לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃
Ephésiens 5:21
הכנעו איש לאחיו ביראת אלהים׃
1 Samuel 15:30
ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחויתי ליהוה אלהיך׃
1 Chroniques 29:20
ויאמר דויד לכל הקהל ברכו נא את יהוה אלהיכם ויברכו כל הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישתחוו ליהוה ולמלך׃
Proverbes 24:21
ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב׃