Esdras 9:10
ועתה מה נאמר אלהינו אחרי זאת כי עזבנו מצותיך׃
Habaquq 2:1
על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי׃
Romains 3:5
ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃
Romains 3:6
חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם׃