Josué 13:11
והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל הבשן עד סלכה׃
Josué 13:25
ויהי להם הגבול יעזר וכל ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד ערוער אשר על פני רבה׃
Josué 13:31
וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן מנשה לחצי בני מכיר למשפחותם׃
Nombres 32:1
ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה׃
Nombres 32:26
טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד׃
Nombres 32:29
ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה׃
Nombres 32:39
וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה׃
Nombres 32:40
ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה׃
Deutéronome 3:15
ולמכיר נתתי את הגלעד׃
Deutéronome 3:16
ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃
Psaumes 60:7
לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃