Deutéronome 8:9-14
9
ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת׃
10
ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך׃
11
השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום׃
12
פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת׃
13
ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה׃
14
ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים׃
Deutéronome 8:17-14
Deutéronome 8:18-14
2 Chroniques 17:5
ויכן יהוה את הממלכה בידו ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהי לו עשר וכבוד לרב׃
2 Chroniques 32:27
ויהי ליחזקיהו עשר וכבוד הרבה מאד ואצרות עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגנים ולכל כלי חמדה׃
Proverbes 3:16
ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃
1 Corinthiens 15:58
על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃
Hébreux 11:26
בחשבו את חרפת המשיח לעשר גדול מאצרות מצרים כי הביט אל הגמול׃
Nombres 31:27
וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה׃
1 Samuel 30:24
ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדו יחלקו׃
Psaumes 68:12
מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל׃