Josué 22:7
ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן ולחציו נתן יהושע עם אחיהם מעבר הירדן ימה וגם כי שלחם יהושע אל אהליהם ויברכם׃
Josué 22:8
ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו אל אהליכם ובמקנה רב מאד בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות הרבה מאד חלקו שלל איביכם עם אחיכם׃
Josué 14:13
ויברכהו יהושע ויתן את חברון לכלב בן יפנה לנחלה׃
Génèse 14:19
ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ׃
Génèse 47:7
ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה׃
Génèse 47:10
ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה׃
Exode 39:43
וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה׃
1 Samuel 2:20
וברך עלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם יהוה לך זרע מן האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל ליהוה והלכו למקמו׃
2 Samuel 6:18
ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה צבאות׃
2 Samuel 6:20
וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הרקים׃
2 Chroniques 30:18
כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי אכלו את הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד׃
Luc 2:34
ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃
Luc 24:50
ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם׃
Hébreux 7:6
ואשר איננו מתיחש למשפחתם הוא לקח את המעשר מן אברהם ויברך את אשר היתה לו ההבטחה׃
Hébreux 7:7
והנה נכון הדבר כי הקטן יברך על ידי הגדול ממנו׃