Josué 22:33
וייטב הדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלהים בני ישראל ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחת את הארץ אשר בני ראובן ובני גד ישבים בה׃
Génèse 28:8
וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו׃
Juges 8:3
בידכם נתן אלהים את שרי מדין את ערב ואת זאב ומה יכלתי עשות ככם אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה׃
1 Samuel 25:32
ויאמר דוד לאביגל ברוך יהוה אלהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי׃
1 Samuel 25:33
וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי׃
1 Samuel 29:6
ויקרא אכיש אל דוד ויאמר אליו חי יהוה כי ישר אתה וטוב בעיני צאתך ובאך אתי במחנה כי לא מצאתי בך רעה מיום באך אלי עד היום הזה ובעיני הסרנים לא טוב אתה׃
2 Chroniques 30:4
ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל׃
Ester 1:21
וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן׃
Proverbes 15:1
מענה רך ישיב חמה ודבר עצב יעלה אף׃
Actes 11:18
ויהי כשמעם זאת ויחרישו ויהללו את האלהים ויאמרו אכן גם לגוים נתן האלהים התשובה לחיים׃