Génèse 9:4
אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו׃
Deutéronome 18:19
והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו׃
1 Samuel 20:16
ויכרת יהונתן עם בית דוד ובקש יהוה מיד איבי דוד׃
2 Chroniques 24:22
ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו וכמותו אמר ירא יהוה וידרש׃
Psaumes 10:13
על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Ezechiel 3:18
באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש׃
Ezechiel 33:6
והצפה כי יראה את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא נזהר ותבוא חרב ותקח מהם נפש הוא בעונו נלקח ודמו מיד הצפה אדרש׃
Ezechiel 33:8
באמרי לרשע רשע מות תמות ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש׃