Deutéronome 13:14
ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך׃
Juges 20:12
וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימן לאמר מה הרעה הזאת אשר נהיתה בכם׃
Proverbes 20:18
מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃
Matthieu 18:15
וכי יחטא לך אחיך לך והוכחת אותו בינך ובינו לבדו ואם ישמע אליך קנית לך אחיך׃
Exode 6:25
ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם׃
Nombres 25:7
וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו׃
Nombres 25:11-13
11
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי׃
12
לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום׃
13
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל׃
Juges 20:28
ופינחס בן אלעזר בן אהרן עמד לפניו בימים ההם לאמר האוסף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימן אחי אם אחדל ויאמר יהוה עלו כי מחר אתננו בידך׃
Psaumes 106:30
ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃
Psaumes 106:31
ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד עולם׃
Proverbes 25:9-13
9
ריבך ריב את רעך וסוד אחר אל תגל׃
10
פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב׃
11
תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו׃
12
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על אזן שמעת׃
13
כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב׃