Deutéronome 13:15
הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב׃
Juges 20:1-11
1
ויצאו כל בני ישראל ותקהל העדה כאיש אחד למדן ועד באר שבע וארץ הגלעד אל יהוה המצפה׃
2
ויתיצבו פנות כל העם כל שבטי ישראל בקהל עם האלהים ארבע מאות אלף איש רגלי שלף חרב׃
3
וישמעו בני בנימן כי עלו בני ישראל המצפה ויאמרו בני ישראל דברו איכה נהיתה הרעה הזאת׃
4
ויען האיש הלוי איש האשה הנרצחה ויאמר הגבעתה אשר לבנימן באתי אני ופילגשי ללון׃
5
ויקמו עלי בעלי הגבעה ויסבו עלי את הבית לילה אותי דמו להרג ואת פילגשי ענו ותמת׃
6
ואחז בפילגשי ואנתחה ואשלחה בכל שדה נחלת ישראל כי עשו זמה ונבלה בישראל׃
7
הנה כלכם בני ישראל הבו לכם דבר ועצה הלם׃
8
ויקם כל העם כאיש אחד לאמר לא נלך איש לאהלו ולא נסור איש לביתו׃
9
ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל׃
10
ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל שבטי ישראל ומאה לאלף ואלף לרבבה לקחת צדה לעם לעשות לבואם לגבע בנימן ככל הנבלה אשר עשה בישראל׃
11
ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים׃
Actes 11:2
ויהי כאשר עלה פטרוס ירושלים ויריבו עמו בני המילה לאמר׃
Actes 11:3
אל אנשים אשר להם ערלה באת ותאכל אתם לחם׃
Romains 10:2
כי מעיד אני עליהם שיש להם קנאה לאלהים אך לא בדעת׃
Galates 4:17
אינם מקנאים לכם לטובה כי חפצם להפריד אתכם מעלינו למען תהיו מקנאים להם׃
Galates 4:18
אבל טוב לקנא תמיד לטובה ולא לבד בהיותו אצלכם׃