Josué 1:1
ויהי אחרי מות משה עבד יהוה ויאמר יהוה אל יהושע בן נון משרת משה לאמר׃
Esaïe 42:1
הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
Hébreux 3:5
והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃
Hébreux 3:6
אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃
Hébreux 7:23
ושם נתכהנו רבים מפני אשר המות לא הניחם להותר בארץ׃
Hébreux 7:24
אבל זה בעמדו לעולם יש לו כהנה אשר לא תעבר ממנו׃
Nombres 27:16-21
16
יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה׃
17
אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה׃
18
ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו׃
19
והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם׃
20
ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל׃
21
ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה׃
Deutéronome 3:28
וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה׃
Deutéronome 31:7
ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם׃