Josué 1:5
לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך׃
1 Samuel 20:13
כה יעשה יהוה ליהונתן וכה יסיף כי ייטב אל אבי את הרעה עליך וגליתי את אזנך ושלחתיך והלכת לשלום ויהי יהוה עמך כאשר היה עם אבי׃
1 Rois 1:37
כאשר היה יהוה עם אדני המלך כן יהי עם שלמה ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד׃
1 Chroniques 28:20
ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה׃
Psaumes 20:1
למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃
Psaumes 20:4
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃
Psaumes 20:9
יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו׃
Psaumes 118:25
אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃
Psaumes 118:26
ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃
Matthieu 21:9
והמון העם ההלכים לפניו ואחריו קראו לאמר הושע נא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה הושע נא במרומים׃
1 Timothée 2:1
ועתה קדם כל דבר אבקשה מכם לשאת תפלות ותחנונים ובקשות ותודות בעד כל בני אדם׃
1 Timothée 2:2
בעד המלכים וכל השליטים למען נחיה חיי השקט ובטח בכל חסידות וישר׃