Josué 3:2
ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה׃
Exode 19:11
והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני׃
2 Rois 20:5
שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה׃
Osée 6:2
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
Deutéronome 9:1
שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלת ובצרת בשמים׃
Deutéronome 11:31
כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה׃