Hébreux 13:9
אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם׃
Lévitique 11:2-47
2
דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ׃
3
כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃
4
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם׃
5
ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם׃
6
ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם׃
7
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם׃
8
מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם׃
9
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו׃
10
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם׃
11
ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו׃
12
כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם׃
13
ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה׃
14
ואת הדאה ואת האיה למינה׃
15
את כל ערב למינו׃
16
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃
17
ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף׃
18
ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם׃
19
ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף׃
20
כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם׃
21
אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ׃
22
את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו׃
23
וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם׃
24
ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
25
וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
26
לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא׃
27
וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
28
והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם׃
29
וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו׃
30
והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת׃
31
אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב׃
32
וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר׃
33
וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו׃
34
מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא׃
35
וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם׃
36
אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא׃
37
וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא׃
38
וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם׃
39
וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב׃
40
והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
41
וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל׃
42
כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם׃
43
אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׃
44
כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ׃
45
כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני׃
46
זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ׃
47
להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל׃
Deutéronome 14:3-21
3
לא תאכל כל תועבה׃
4
זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים׃
5
איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר׃
6
וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃
7
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃
8
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו׃
9
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃
10
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃
11
כל צפור טהרה תאכלו׃
12
וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה׃
13
והראה ואת האיה והדיה למינה׃
14
ואת כל ערב למינו׃
15
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃
16
את הכוס ואת הינשוף והתנשמת׃
17
והקאת ואת הרחמה ואת השלך׃
18
והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף׃
19
וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו׃
20
כל עוף טהור תאכלו׃
21
לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
Ezechiel 4:14
ואמר אהה אדני יהוה הנה נפשי לא מטמאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול׃
Actes 10:13-15
13
ויהי קול אליו לאמר קום פטרוס זבח ואכל׃
14
ויאמר פטרוס חלילה לי אדני כי מעולם לא אכלתי כל פגול וטמא׃
15
ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃
Colossiens 2:16
על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃
Hébreux 6:2
ותורת הטבילות וסמיכת ידים ותחית המתים והדין הנצחי׃
Hébreux 10:22
נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃
Exode 29:4
ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים׃
Exode 30:19-21
19
ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם׃
20
בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה׃
21
ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם׃
Exode 40:12
והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים׃
Lévitique 14:8
וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים׃
Lévitique 14:9
והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר׃
Lévitique 16:4
כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם׃
Lévitique 16:24
ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עלתו ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם׃
Lévitique 17:15
וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר׃
Lévitique 17:16
ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו׃
Lévitique 22:6
נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים׃
Nombres 19:7-21
7
וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב׃
8
והשרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב׃
9
ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת הוא׃
10
וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והיתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחקת עולם׃
11
הנגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים׃
12
הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר׃
13
כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן יהוה טמא ונכרתה הנפש ההוא מישראל כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו׃
14
זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים׃
15
וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא׃
16
וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים׃
17
ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי׃
18
ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר׃
19
והזה הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב׃
20
ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש יהוה טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא׃
21
והיתה להם לחקת עולם ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד הערב׃
Deutéronome 21:6
וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל׃
Deutéronome 23:11
והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה׃
Hébreux 9:1
הן היה גם לברית הראשונה משפטי העבודה ומקדש ארצי׃
Hébreux 7:16
אשר איננו על פי חקת בשר ודם אלא על פי כח חיים בלתי נפסקים׃
Galates 4:3
ככה גם אנחנו בעוד היותנו קטנים היינו משעבדים ליסדות העולם׃
Galates 4:9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
Ephésiens 2:15
בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃
Colossiens 2:20-22
20
לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃
21
אל תאחז אל תטעם אל תגע׃
22
והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃
Hébreux 2:5
כי לא תחת יד המלאכים שת את העולם הבא אשר אנחנו מדברים עליו׃
Hébreux 6:5
וטעמו את דבר אלהים הטוב וכחות העולם הבא וימעלו מעל׃
Galates 4:4
ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃
Ephésiens 1:10
על דבר הנהגתו במלאת העתים לקבץ את הכל תחת המשיח הן מה שבשמים הן מה שבארץ׃