Actes 2:29
אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה׃
Actes 7:8
ויתן לו את ברית המילה ובכן הוליד את יצחק וימל אתו ביום השמיני ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את שנים עשר האבות׃
Actes 7:9
ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלהים היה עמו׃
Génèse 12:2
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה׃
Génèse 17:5
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך׃
Génèse 17:6
והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו׃
Romains 4:11-13
11
ואות המילה קבל לחותם צדקת האמונה אשר היתה לו בערלתו להיות לאב לכל המאמינים והם ערלים למען אף להם תחשב הצדקה׃
12
ולהיות לאב גם למולים אך לא לאשר הם נמולים לבד כי אם גם הלכים בעקבות האמונה שהיתה לו לאברהם בעודנו בערלתו׃
13
כי לא על ידי תורה באה ההבטחה לאברהם ולזרעו להיותו ירש העולם כי אם על ידי צדקת האמונה׃
Romains 4:17-13
Romains 4:18-13
Galates 3:28
ואין עוד לא יהודי ולא יוני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כלכם אחד במשיח ישוע׃
Galates 3:29
ואם אתם למשיח הנכם זרע אברהם ונחלים כפי ההבטחה׃
Jacques 2:23
וימלא הכתוב האמר והאמן אברהם ביהוה ותחשב לו לצדקה ויקרא אהב יהוה׃
Génèse 14:20
וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל׃