Exode 6:18
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃
Exode 6:20-27
20
ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה׃
21
ובני יצהר קרח ונפג וזכרי׃
22
ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי׃
23
ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃
24
ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי׃
25
ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם׃
26
הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם׃
27
הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן׃
1 Chroniques 6:1-3
1
בני לוי גרשון קהת ומררי׃
2
ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃
3
ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃
Hébreux 7:17
כי העיד עליו אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃
Hébreux 7:23-28
23
ושם נתכהנו רבים מפני אשר המות לא הניחם להותר בארץ׃
24
אבל זה בעמדו לעולם יש לו כהנה אשר לא תעבר ממנו׃
25
אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם׃
26
כי נאוה לנו כהן כזה שהוא חסיד ותמים וטהור ונבדל מן החטאים ונשא מהשמים׃
27
אשר איננו צריך יום יום ככהנים הגדולים ההם להקריב בראשונה על חטאתיו ואחרי כן על חטאת העם כי זאת עשה בפעם אחת בהקריבו את נפשו׃
28
כי התורה העמידה לכהנים גדולים בני אדם חלשים אבל דבר השבועה הבאה אחרי התורה העמיד את הבן המשלם לעולם׃