Hébreux 7:8-25
8
ופה בני אדם שימותו לקחים את המעשר אבל שם לקחו מי שהועד עליו כי הוא חי׃
9
ויתכן לומר כי גם לוי הלקח את המעשרות היה מעשר בעשר אברהם׃
10
כי עוד בירך האב היה בצאת מלכי צדק לקראתו׃
11
על כן אלו היתה שלמות על ידי כהנת בני לוי אשר בה נתנה התורה לעם למה זה צריך לקום עוד כהן אחר על דברתי מלכי צדק ולא יאמר על דברתי אהרן׃
12
כי בהשתנות הכהנה מן הצרך שתשתנה גם התורה׃
13
כי אשר מדבר בו כזאת הוא משבט אחר אשר מעולם לא שרת איש ממנו את המזבח׃
14
כי גלוי לכל אשר אדנינו זרח מיהודה מן השבט אשר משה לא דבר אליו דבר על הכהנה׃
15
ועוד יותר ברור הוא אם יוקם על דמיון מלכי צדק כהן אחר׃
16
אשר איננו על פי חקת בשר ודם אלא על פי כח חיים בלתי נפסקים׃
17
כי העיד עליו אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃
18
בעבור כי המצוה הקדמת הוסרה בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל׃
19
כי התורה לא השלימה דבר והנה נכנסה במקומה תקוה טובה ממנה אשר נקרב על ידה לאלהים׃
20
וכפי אשר לא היתה זאת בלי שבועה׃
21
כי המה נתכהנו בלי שבועה וזה בשבועה על ידי האמר לו נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃
22
גם הברית טובה ויתרה היא אשר ישוע ערב אותה׃
23
ושם נתכהנו רבים מפני אשר המות לא הניחם להותר בארץ׃
24
אבל זה בעמדו לעולם יש לו כהנה אשר לא תעבר ממנו׃
25
אשר על כן יוכל גם להושיע בכל וכל את הנגשים על ידו לאלהים כי חי הוא תמיד להפגיע בעדם׃
Hébreux 7:28-25
Hébreux 13:8
ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Jean 12:34
ויענו אתו העם ויאמרו הנה שמענו בתורה כי המשיח יכון לעולם ואיך אמרת כי בן האדם צריך להנשא ומי בן האדם הלזה׃
Romains 6:9
באשר ידענו כי המשיח אחרי אשר נעור מן המתים לא ימות עוד והמות לא ישלט בו עוד׃
Apocalypse 1:18
ואהי מת והנני חי לעולמי עולמים אמן ובידי מפתחות שאול ומות׃
1 Samuel 2:35
והקימתי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים׃