Luc 1:43
ומאין לי זאת אשר אם אדני באה אלי׃
Jean 20:13
ויאמרו אליה אשה למה תבכי ותאמר אליהם כי נשאו מזה את אדני ולא ידעתי איפה הניחהו׃
Jean 20:28
ויען תומא ויאמר אליו אדני ואלהי׃
Ephésiens 1:3
ברוך הוא האלהים ואבי אדנינו ישוע המשיח אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
Génèse 46:12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
Génèse 49:10
לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים׃
Ruth 4:18-22
18
ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את חצרון׃
19
וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב׃
20
ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמה׃
21
ושלמון הוליד את בעז ובעז הוליד את עובד׃
22
ועבד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד׃
Esaïe 11:1
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה׃
Jérémie 23:5
הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ׃
Jérémie 23:6
בימיו תושע יהודה וישראל ישכן לבטח וזה שמו אשר יקראו יהוה צדקנו׃
Michée 5:2
ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃
Matthieu 1:3-16
3
ויהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר ופרץ הוליד את חצרון וחצרון הוליד את רם׃
4
ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון׃
5
ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי׃
6
וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה׃
7
ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא׃
8
ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו׃
9
ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו׃
10
ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו׃
11
ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל׃
12
ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל׃
13
וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור׃
14
ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד׃
15
ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב׃
16
ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח׃
Luc 2:23-33
23
כאשר כתוב בתורת יהוה כל זכר פטר רחם יקרא קדש ליהוה׃
24
ולתת קרבן כאמור בתורת יהוה שתי תרים או שני בני יונה׃
25
והנה איש היה בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקדש היה עליו׃
26
ולו נגלה ברוח הקדש כי לא יראה מות עד ראותו את משיח יהוה׃
27
ויבא ברוח אל המקדש ויהי כאשר הביאו הוריו את הנער ישוע לעשות עליו כמשפט התורה׃
28
ויקחהו על זרעותיו ויברך את האלהים ויאמר׃
29
עתה תפטר את עבדך כדברך אדני בשלום׃
30
כי ראו עיני את ישועתך׃
31
אשר הכינות לפני כל העמים׃
32
אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך׃
33
ויוסף ואמו תמהים על הדברים הנאמרים עליו׃
Luc 3:33
בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃
Romains 1:3
על דבר בנו הנולד מזרע דוד לפי הבשר׃
Romains 2:3
ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשב להמלט ממשפט האלהים׃
Apocalypse 5:5
ויאמר אלי אחד מן הזקנים אל תבכה הנה נצח האריה אשר הוא משבט יהודה שרש דוד לפתח את הספר ולהתיר שבעת חותמיו׃
Apocalypse 22:16
אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃