Matthieu 5:48
לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא׃
1 Corinthiens 2:6
אכן חכמה נדבר בין השלמים לא חכמת העולם הזה גם לא של שרי העולם הזה אשר יאבדו׃
Ephésiens 4:13
עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃
Philippiens 3:15
לכן מי שהוא שלם בנו כן יחשב ואם תחשבו מחשבה אחרת גם זאת יגלה לכם האלהים׃
Jacques 3:2
כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃
Job 6:30
היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות׃
Job 12:11
הלא אזן מלין תבחן וחך אכל יטעם לו׃
Job 34:3
כי אזן מלין תבחן וחך יטעם לאכל׃
Psaumes 119:103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
Cantique des Cantiques 1:3
לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃
Cantique des Cantiques 2:3
כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃
Matthieu 6:22
נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור׃
Matthieu 6:23
ואם עינך רעה כל גופך יחשך והנה אם יחשך האור אשר בקרבך מה רב החשך׃
Ephésiens 1:18
ויאר עיני לבבכם למען תדעו אי זו היא תוחלת קריאתו ואי זה הוא עשר כבוד נחלתו בקדשים׃
Génèse 3:5
כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע׃
2 Samuel 14:17
ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדני המלך למנוחה כי כמלאך האלהים כן אדני המלך לשמע הטוב והרע ויהוה אלהיך יהי עמך׃
1 Rois 3:9
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃
1 Rois 3:11
ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט׃
Esaïe 7:15
חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב׃
Romains 14:1
ואת החלוש באמונה אותו קבלו ולא לדין את המחשבות׃
1 Corinthiens 2:14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
1 Corinthiens 2:15
אבל האדם הרוחני ידין את הכל ואותו לא ידין איש׃
Philippiens 1:9
ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃
Philippiens 1:10
למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃
1 Thessaloniciens 5:21
בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃