Psaumes 119:123
עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך׃
Romains 1:17
כי תגלה בה צדקת אלהים מאמונה אל אמונה ככתוב וצדיק באמונתו יחיה׃
Romains 1:18
כי נגלה חרון אלהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעולה׃
Romains 10:5
כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃
Romains 10:6
והצדקה אשר מתוך האמונה כה אמרת אל תאמר בלבבך מי יעלה השמימה הלא זאת היא להוריד את המשיח׃
2 Corinthiens 3:9
כי אם השרות אשר לחיב כבוד הוא כמה יעדף בכבוד השרות אשר לזכות׃
2 Timothée 3:16
כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃
Esaïe 28:9
את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים׃
Matthieu 11:25
בעת ההיא ענה ישוע ואמר אודך אבי אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעוללים׃
Marc 10:15
אמן אמר אני לכם כל אשר לא יקבל את מלכות האלהים כילד הוא לא יבא בה׃
Romains 2:20
מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃
1 Corinthiens 13:11
כאשר הייתי עולל כעולל דברתי כעולל הגיתי כעולל חשבתי וכאשר הייתי לאיש הסירתי דברי העולל׃
1 Corinthiens 14:20
אחי אל תהיו ילדים בבינה רק לרע היו עללים ובבינה היו שלמים׃
Ephésiens 4:14
ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃
1 Pierre 2:2
וכעללים אשר מקרוב נולדו התאוו לחלב השכלי והזך למען תגדלו בו׃