Hébreux 9:8
ורוח הקדש מודיע בזאת כי לא נגלה הדרך אל הקדש כל הימים אשר המשכן החיצון יש לו לעמד׃
2 Samuel 23:2
רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני׃
Matthieu 22:43
ויאמר אליהם ואיך קרא לו דוד ברוח אדון באמרו׃
Marc 12:36
והוא דוד אמר ברוח הקדש נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
Actes 1:16
אנשים אחים מן הצרך היה כי ימלא הכתוב ההוא אשר דבר מקדם רוח הקדש בפי דוד על יהודה אשר היה מוליך את תפשי ישוע׃
Actes 28:25
ויחלקו בדעתם ויסורו ללכת לדרכם בדבר פולוס הדבר האחד הזה היטב דבר רוח הקדש לאבותינו בפי ישעיהו הנביא לאמר׃
2 Pierre 1:21
כי מעולם לא יצאה נבואה ברצון האדם כי אם ברוח הקדש אשר נשאם דברו אנשי אלהים הקדושים׃
Hébreux 3:13
אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃
Hébreux 3:15
כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃
Hébreux 4:7
לכן הוסיף לקבוע יום באמרו היום על ידי דוד מקץ ימים רבים כמו שנאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם׃
Psaumes 95:7-11
7
כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃
8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
9
אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי׃
10
ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
Proverbes 27:1
אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה ילד יום׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Esaïe 55:6
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
2 Corinthiens 6:1
ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃
2 Corinthiens 6:2
כי הוא אומר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך הנה עתה עת רצון הנה עתה יום ישועה׃
Jacques 4:13-15
13
הוי האמרים נלכה היום ומחר לעיר פלונית אלמונית ונעשה שם שנה אחת לסחר בה ולהרבות רוח׃
14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
15
תחת אשר תאמרו אם ירצה יהוה ונחיה נעשה כזה וכזה׃
Psaumes 81:11
ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי׃
Psaumes 81:13
לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃
Esaïe 55:3
הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים׃
Matthieu 17:5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Jean 5:25
אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃
Jean 10:3
לו יפתח שמר הסף והצאן את קלו תשמענה והוא לצאנו בשם יקרא ויוציאם׃
Jean 10:16
וצאן אחרות יש לי אשר אינן מן המכלה הזאת ועלי לנהל גם אתן ותשמענה קולי והיה עדר אחד ורעה אחד׃
Jean 10:27
צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃
Apocalypse 3:20
]12-02[׃