Hébreux 3:11
אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
Nombres 14:30
אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
Deutéronome 1:34
וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃
Deutéronome 1:35
אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם׃
Nombres 14:11
ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃
Nombres 20:12
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם׃
Deutéronome 1:26-32
26
ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם׃
27
ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו׃
28
אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם׃
29
ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם׃
30
יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם׃
31
ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה׃
32
ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם׃
Deutéronome 9:23
ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו׃
Psaumes 106:24-26
24
וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו׃
25
וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה׃
26
וישא ידו להם להפיל אותם במדבר׃