Nombres 26:64
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃
Nombres 26:65
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
1 Corinthiens 10:1-13
1
ולא אכחד מכם אחי אשר אבותינו היו כלם תחת הענן וכלם עברו בתוך הים׃
2
וכלם נטבלו למשה בענן ובים׃
3
וכלם אכלם מאכל אחד רוחני׃
4
וכלם שתו משקה אחד רוחני כי שתו מן הצור הרוחני ההלך עמהם והצור ההוא היה המשיח׃
5
אבל ברבם לא רצה האלהים ופגריהם נפלו במדבר׃
6
וכל זאת היתה לנו למופת לבלתי התאות לרעה כאשר התאוו גם המה׃
7
ולא תהיו עבדי אלילים כאשר היו מקצתם כמו שכתוב וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק׃
8
ולא נהיה זנים כאשר זנו מקצתם ויפלו ביום אחד שלשה ועשרים אלף איש׃
9
ולא ננסה את המשיח כאשר נסוהו מקצתם ויאבדום הנחשים׃
10
גם לא תלינו כאשר הלינו מקצתם וימותו ביד המשחית׃
11
כל זאת מצאתם להיות למופת ותכתב למוסר לנו אשר הגיעו אלינו קצי העולמים׃
12
לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול׃
13
עדין לא בא עליכם נסיון אחר בלתי אם נסיון בני אדם כי נאמן הוא האלהים אשר לא יניח לנסות אתכם למעלה מיכלתכם כי אם יתן עם הנסיון גם תוצאתיו כדי שתוכלו שאת׃
Nombres 14:22
כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃
Nombres 14:29
במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי׃
Nombres 14:32
ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃
Nombres 14:33
ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר׃
Deutéronome 2:15
וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם׃
Deutéronome 2:16
ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם׃
Jérémie 9:22
דבר כה נאם יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על פני השדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף׃
Jude 1:5
ויש את נפשי להזכיר אתכם את אשר כבר ידעתם כי הושיע יהוה את העם ממצרים וישמד אחרי כן את אשר לא האמינו׃