Hébreux 10:24
ונתבוננה זה על זה לעורר אתנו לאהבה ולמעשים טובים׃
Hébreux 10:25
ואל נעזב את כנאיתנו כמנהג קצת אנשים כי אם נוכיח איש את אחיו וביותר בראתכם כי קרוב היום׃
Actes 11:23
ויבא שמה וישמח כראתו את חסד האלהים ויזהר את כלם לדבקה באדון בלב נכון׃
1 Thessaloniciens 2:11
ואתם ידעתם כי כאב את בניו הזהרנו את כל אחד מכם ודברנו על לבו׃
1 Thessaloniciens 4:18
לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃
1 Thessaloniciens 5:11
על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃
2 Timothée 4:2
הכרז את הדבר והתמד בין בעתו בין שלא בעתו הוכח וגער והזהר בכל ארך רוח והוראה׃
Proverbes 28:26
בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט׃
Esaïe 44:20
רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני׃
Abdias 1:3
זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃
Romains 7:11
כי מצא החטא סבה במצוה להתעות אתי ויהרגני על ידה׃
Ephésiens 4:22
אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃
Jacques 1:14
כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃