Matthieu 24:4
ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
Matthieu 24:24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
Actes 20:30
וגם מקרבכם יקומו אנשים דברי תהפכות להטות אחריהם את התלמידים׃
Romains 16:17
ואני מזהיר אתכם אחי לשום פניכם בעשי מחלקות ומכשולים לנגד הלקח אשר למדתם וסורו מהם׃
Romains 16:18
כי אנשים אשר כאלה אינם עבדים את אדנינו ישוע המשיח כי אם את כרשם ובאמרי נעם ושפת חלקות יתעו את לב הפתאים׃
2 Corinthiens 11:11-15
11
על מה זה העל אשר אינני אהב אתכם האלהים יודע׃
12
אבל את אשר אני עשה אוסיף לעשות לבלתי תת מקום למבקשים עלילה למען במה שיתהללו בו ימצאו דומים לנו׃
13
כי אנשים כאלה שליחי שקר הם פעלי רמיה מתחפשים לשליחי המשיח׃
14
ואיננו פלא הלא השטן גם הוא מתחפש למלאך האור׃
15
לכן אין זה דבר גדול אם גם משרתיו יתחפשו למשרתי הצדק אשר אחריתם תהיה לפי מעלליהם׃
Galates 1:6-9
6
תמה אני כי סרתם מהר מאחרי הקרא אתכם בחסד המשיח אל בשורה זרה׃
7
והיא איננה אחרת רק שיש אנשים העכרים אתכם וחפצים להפך את בשורת המשיח׃
8
אבל גם אנחנו או מלאך מן השמים אם יבוא לבשר אתכם בשורה מבלעדי זאת אשר בשרנו אתכם חרם יהיה׃
9
כמו שאמרנו כבר כן אמר עתה עוד הפעם איש כי יבשר אתכם בשורה מבלעדי אשר קבלתם חרם יהיה׃
Ephésiens 4:14
ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃
Ephésiens 5:6
אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
Colossiens 2:4
וזאת אמר אני לכם למען אשר לא יטעה אתכם איש בשפתי חלקות׃
Colossiens 2:8
הזהרו פן יוליך איש אתכם שולל בפילסופיה ובמדוחי שוא לפי קבלת בני האדם ויסדות העולם ולא על פי המשיח׃
2 Thessaloniciens 2:2
אשר לא תטרף דעתכם פתאם ואשר לא תבהלו לא ברוח ולא בדבור ולא באגרת כמו שלוחה מאתנו כאלו הגיע יום המשיח׃
1 Timothée 4:1-3
1
אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃
2
דברי שקרים בחנפה ונכוים הם במדעת׃
3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
1 Timothée 6:3-5
3
האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות׃
4
נפשו עפלה ולא ידע מאומה כי אם חלה הוא בשאלות ומחלקות מלים המביאים לידי קנאה ומריבה וגדופים וחשד רע׃
5
וכוחי הבל של אנשים נשחתי דעת ומחסרי אמת השמים את החסידות לדבר בצע סור מאנשים כאלה׃
1 Timothée 6:20-5
1 Jean 4:1
אהובי אל תאמינו לכל רוח כי אם בחנו הרוחות אם מאלהים המה כי נביאי שקר רבים יצאו לעולם׃
Jude 1:3
אהובי בהשתדלי לכתב אליכם על דבר התשועה האחת לכלנו חובה היא בעיני לזרזכם במכתב אשר תלחמו לאמונה המסורה פעם אחת לקדושים׃
Actes 20:32
ועתה אחי אני מסר אתכם לאלהים ולדבר חסדו אשר לו היכלת לבנות אתכם ולתת לכם נחלה בקרב כל המקדשים׃
2 Corinthiens 1:21
והמכונן אותנו אתכם במשיח ואשר משחנו הוא האלהים׃
Galates 6:1
אחי גם כי יתפש איש מכם בעברה אתם אנשי הרוח תקימהו ברוח ענוה והשמר לנפשך פן תבא לידי נסיון גם אתה׃
2 Thessaloniciens 2:17
הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דבר ומעשה טוב׃
2 Timothée 2:1
לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃
2 Timothée 2:2
ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃
Hébreux 9:9
והוא משל על העת ההוה אשר בה מקריבים מנחות וזבחים אשר לא יוכלו להשלים את לבב העבד׃
Hébreux 9:10
אך משפטי הגוף המה עם המאכלות והמשקים והטבילות השנות אשר הושמו עד עת התקון׃
Lévitique 11:1-47
1
וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם׃
2
דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ׃
3
כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃
4
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם׃
5
ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם׃
6
ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם׃
7
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם׃
8
מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם׃
9
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו׃
10
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם׃
11
ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו׃
12
כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם׃
13
ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה׃
14
ואת הדאה ואת האיה למינה׃
15
את כל ערב למינו׃
16
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃
17
ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף׃
18
ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם׃
19
ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף׃
20
כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם׃
21
אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ׃
22
את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו׃
23
וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם׃
24
ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
25
וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
26
לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא׃
27
וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב׃
28
והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם׃
29
וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו׃
30
והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת׃
31
אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב׃
32
וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר׃
33
וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו׃
34
מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא׃
35
וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם׃
36
אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא׃
37
וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא׃
38
וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם׃
39
וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב׃
40
והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב׃
41
וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל׃
42
כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם׃
43
אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׃
44
כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ׃
45
כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני׃
46
זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ׃
47
להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל׃
Deutéronome 14:3-21
3
לא תאכל כל תועבה׃
4
זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים׃
5
איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר׃
6
וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃
7
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם׃
8
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו׃
9
את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו׃
10
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם׃
11
כל צפור טהרה תאכלו׃
12
וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה׃
13
והראה ואת האיה והדיה למינה׃
14
ואת כל ערב למינו׃
15
ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו׃
16
את הכוס ואת הינשוף והתנשמת׃
17
והקאת ואת הרחמה ואת השלך׃
18
והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף׃
19
וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו׃
20
כל עוף טהור תאכלו׃
21
לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃
Actes 10:14-16
14
ויאמר פטרוס חלילה לי אדני כי מעולם לא אכלתי כל פגול וטמא׃
15
ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃
16
וכן היה שלש פעמים והכלי שב והעלה השמימה׃
Romains 14:2
יש מאמין כי נכון לאכל כל דבר והחלוש יאכל רק את הירק׃
Romains 14:6
השמר את היום לאדון שמר אתו ואשר איננו שמר את היום לאדון איננו שמר האכל לאדון הוא אכל כי מודה הוא לאלהים ואשר איננו אכל לאדון איננו אכל ומודה הוא לאלהים׃
Romains 14:17
כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש׃
1 Corinthiens 6:13
המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃
1 Corinthiens 8:8
המאכל לא יקרב אתכם לאלהים כי אם נאכל אין לנו יתרון ואם לא נאכל לא נגרע׃
Colossiens 2:16-20
16
על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה או בענין המועדים וראשי חדשים ושבתות׃
17
אשר הם צל הדברים העתידים לבא וגופם הוא במשיח׃
18
אל תתנו לאיש לעקב אתכם על ידי שפלות רוח ועבודה מלאכים המהלך בדברים אשר לא ראו עיניו ומלא רוח גאוה על לא דבר משכל בשרו׃
19
ואיננו אחז בראש אשר מחבר ממנו כל הגוף ומאחז בציריו ודבקיו יגדל גדול אלהים׃
20
לכן אם מתם עם המשיח ליסודת העולם למה תשתעבדו לחקים כאלו עדכם חיים בעולם׃
1 Timothée 4:3-5
3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
4
כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃
5
כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃
Tite 1:14
ולא ישימו לב אל הגדות היהודים ואל מצות האנשים הסרים מן האמת׃
Tite 1:15
הן הכל טהור לטהורים אבל לנטמאים ולאינם מאמינים אין דבר טהור כי נטמאה גם דעתם גם רוחם׃