Hébreux 4:16
על כן נקרבה בבטחון אל כסא החסד לשאת רחמים ולמצא חסד לעזרה בעתה׃
Hébreux 10:19
ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקדש בדם ישוע׃
Ephésiens 3:12
אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃
Génèse 15:1
אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד׃
Exode 18:4
ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה׃
Deutéronome 33:26
אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים׃
Deutéronome 33:29
אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך׃
Psaumes 18:1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
Psaumes 18:2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
Psaumes 27:1-3
1
לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃
2
בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃
3
אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃
Psaumes 27:9-3
Psaumes 33:20
נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃
Psaumes 40:17
ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃
Psaumes 54:4
הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃
Psaumes 63:7
כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃
Psaumes 94:17
לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי׃
Psaumes 115:9-11
9
ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא׃
10
בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃
11
יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃
Psaumes 118:7-9
7
יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃
8
טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃
9
טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃
Psaumes 124:8
עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃
Psaumes 146:3
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
Esaïe 41:10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי׃
Esaïe 41:14
אל תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם יהוה וגאלך קדוש ישראל׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
Psaumes 56:4
באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃
Psaumes 56:11
באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי׃
Psaumes 56:12
עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך׃
Psaumes 118:6
יהוה לי לא אירא מה יעשה לי אדם׃
Daniel 3:16-18
16
ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא חשחין אנחנה על דנה פתגם להתבותך׃
17
הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכל לשיזבותנא מן אתון נורא יקדתא ומן ידך מלכא ישיזב׃
18
והן לא ידיע להוא לך מלכא די לאלהיך לא איתנא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד׃
Matthieu 10:28
ואל תיראי מן ההרגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהנם׃
Luc 12:4
ואני אמר לכם ידידי אל תיראו מן הממיתים את הגוף ואחרי זאת אין לאל ידם לעשות עוד דבר׃
Luc 12:5
אבל אורה אתכם את אשר תיראו יראו את אשר יש לו שלטן אחרי המיתו להשליך אל גיהנם הן אני אמר לכם אותו תיראון׃