Génèse 1:27
ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃
Génèse 1:28
ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ׃
Génèse 2:21
ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃
Génèse 2:24
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃
Lévitique 21:13-15
13
והוא אשה בבתוליה יקח׃
14
אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה׃
15
ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו׃
2 Rois 22:14
וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל חלדה הנביאה אשת שלם בן תקוה בן חרחס שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה׃
Proverbes 5:15-23
15
שתה מים מבורך ונזלים מתוך בארך׃
16
יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי מים׃
17
יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך׃
18
יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃
19
אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃
20
ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה׃
21
כי נכח עיני יהוה דרכי איש וכל מעגלתיו מפלס׃
22
עוונותיו ילכדנו את הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃
23
הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה׃
Esaïe 8:3
ואקרב אל הנביאה ותהר ותלד בן ויאמר יהוה אלי קרא שמו מהר שלל חש בז׃
1 Corinthiens 7:2-16
2
אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃
3
האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃
4
האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃
5
אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע להיות פנוים לתענית ולתפלה ותשובו ותתאחדו פן ינסה אתכם השטן בעבור פריצות יצרכם׃
6
ואני אמר זאת בדרך עצה ולא בדרך מצוה׃
7
כי מי יתן והיה כל אדם כמני אך יש לכל איש מתנתו מאת האלהים זה בכה וזה בכה׃
8
ואל הפנוים ואל האלמנות אמר אני כי טוב להם אם ישבו ככה כמו גם אני׃
9
אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃
10
והנה את הנשואים אנכי מצוה ולא אנכי כי אם האדון אשר לא תפרש אשה מבעלה׃
11
ואם פרש תפרש ממנו תשב בלא איש או תתרצה לבעלה ואיש אל ישלח את אשתו׃
12
והנה אל האחרים אמר אנכי ולא האדון כי תהיה לאח אשה אשר איננה מאמנת ורצונה לשבת עמו לא יעזבנה׃
13
ואשה כי יהיה לה בעל אשר איננו מאמין ורצונו לשבת עמה לא תעזבנו׃
14
כי האיש אשר איננו מאמין מקדש הוא באשה והאשה אשר איננה מאמנת מקדשת היא באיש שאם לא כן יהיו בניכם טמאים אמנם עתה קדושים המה׃
15
אבל אם יפרש מי שאיננו מאמין יפרש והאח או האחות אינם משעבדים באלה כי לשלום קראנו האלהים׃
16
כי מה תדעי את האשה אם תושיעי את האיש ומה תדע אתה האיש אם תושיע את האשה׃
1 Corinthiens 9:5
האין רשות בידנו להוליך עמנו אחות לאשה כמו גם השליחים האחרים וכמו אחי האדון וכמו כיפא׃
1 Timothée 3:2
ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃
1 Timothée 3:4
ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃
1 Timothée 3:12
השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃
1 Timothée 5:14
על כן רצוני כי הצעירות תהיינה לאיש ללדת בנים ולהנהיג את בתיהן ולא לתת לאיב תאנה לחרף׃
Tite 1:6
אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים׃
Hébreux 12:16
פן ימצא בכם זנה או חלל כעשו אשר בנזיד אחד מכר את בכורתו׃
1 Corinthiens 6:9
הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃
Galates 5:19
וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃
Galates 5:21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
Ephésiens 5:5
כי זאת ידע תדעו כי כל זנה וטמא ואהב בצע שהוא עבד אלילים אין לו חלק ונחלה במלכות המשיח והאלהים׃
Colossiens 3:5
על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃
Colossiens 3:6
כי בגלל אלה בא חרון אלהים על בני חמרי׃
Apocalypse 22:15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃
Psaumes 50:16-22
16
ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך׃
17
ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך׃
18
אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃
19
פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃
20
תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי׃
21
אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃
22
בינו נא זאת שכחי אלוה פן אטרף ואין מציל׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
1 Corinthiens 5:13
ואשר בחוץ האלהים ישפטם ואתם תבערו את הרע מקרבכם׃
2 Corinthiens 5:10
כי כלנו עתידים להראות לפני כסא דין המשיח למען יקבל איש ואיש כפי פעלו בחיי גופו אם טוב ואם רע׃