Romains 1:10-12
10
בהעתירי בתפלותי בכל עת למען אשר רק הפעם אצליח ברצון אלהים לבוא אליכם׃
11
כי נכסף נכספתי לראותכם ולחלק לכם אי זו מתת רוח למען תתחזקי׃
12
והוא להתנחם עמכם זה בזה באמונה אשר לכם וגם לי׃
Romains 15:31
למען אשר אנצל מהסוררים בארץ יהודה ויערב על הקדושים שמושי לשם ירושלים׃
Romains 15:32
ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃
Philemon 1:22
ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃