Jean 3:6
הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃
Actes 2:30
והוא בהיותו נביא ומדעתו את השבועה אשר נשבע לו האלהים להקים את המשיח כפי הבשר מפרי חלציו להושיבו על כסאו׃
Romains 1:3
על דבר בנו הנולד מזרע דוד לפי הבשר׃
Romains 9:3
כי מי יתן היתי אני מחרם מן המשיח בעד אחי שארי ובשרי׃
Romains 9:5
ולהם האבות ואשר מהם יצא המשיח לפי בשרו אשר הוא אל על הכל מברך לעולמים אמן׃
Exode 20:12
כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃
Lévitique 19:3
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃
Deutéronome 21:18-21
18
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם׃
19
ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו׃
20
ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא׃
21
ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו׃
Deutéronome 27:16
ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃
Proverbes 30:17
עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר׃
Ezechiel 22:7
אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃
Ephésiens 6:1-4
1
שמעו בנים אל הוריכם באדנינו כי ארח ישר הוא׃
2
כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃
3
למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃
4
ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גדלום במוסר אדנינו ובתוכחתו׃
Malachie 1:6
בן יכבד אב ועבד אדניו ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני איה מוראי אמר יהוה צבאות לכם הכהנים בוזי שמי ואמרתם במה בזינו את שמך׃
Jacques 4:7
לכן הכנעו לאלהים התיצבו נגד השטן ויברח מפניכם׃
Jacques 4:10
הכנעו לפני יהוה והוא ירים אתכם׃
1 Pierre 5:6
השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃
Nombres 16:22
ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף׃
Nombres 27:16
יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה׃
Job 12:10
אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Esaïe 42:5
כה אמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃
Esaïe 57:16
כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי׃
Zacharie 12:1
משא דבר יהוה על ישראל נאם יהוה נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח אדם בקרבו׃