Deutéronome 4:9
רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך׃
Deutéronome 4:10
יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון׃
Psaumes 119:16
בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃
Psaumes 119:83
כי הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי׃
Psaumes 119:109
נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי׃
Proverbes 3:1
בני תורתי אל תשכח ומצותי יצר לבך׃
Proverbes 4:5
קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃
Matthieu 16:9
העוד לא תשכילו ולא תזכרו את חמשת ככרות הלחם לחמשת אלפי איש וכמה סלים נשאתם׃
Matthieu 16:10
ואת שבע ככרות לחם לארבעת אלפי איש וכמה דודים נשאתם׃
Luc 24:6
איננו פה כי קם זכרנה את אשר דבר אליכן בעוד היותו בגליל לאמר׃
Luc 24:8
ותזכרנה את דבריו׃
Hébreux 12:7
אם סבלים אתם מוסר דעו כי כאב עם בניו כן מתנהג אלהים עמכם כי איה הבן אשר אביו לא ייסרנו׃
Proverbes 3:11
מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקץ בתוכחתו׃
Proverbes 3:12
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה׃
Job 5:17
הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס׃
Job 5:18
כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו תרפינה׃
Job 34:31
כי אל אל האמר נשאתי לא אחבל׃
Psaumes 94:12
אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו׃
Psaumes 118:18
יסר יסרני יה ולמות לא נתנני׃
Psaumes 119:75
ידעתי יהוה כי צדק משפטיך ואמונה עניתני׃
Jérémie 31:18
שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי׃
1 Corinthiens 11:32
וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃
Jacques 1:12
אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃
Apocalypse 3:19
]12-02[ אני את כל אשר אהב אוכיחם ואיסרם לכן תשקד ותשוב, הנני עמד לפתח ודפק והיה כי ישמע איש לקולי ופתח הפתח אבוא אליו לסעוד עמו והוא עמדי׃
Hébreux 12:3
התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם׃
Hébreux 12:4
עדין לא עמדתם עד לדם במלחמתכם עם החטא׃
Josué 7:7-11
7
ויאמר יהושע אהה אדני יהוה למה העברת העביר את העם הזה את הירדן לתת אתנו ביד האמרי להאבידנו ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן׃
8
בי אדני מה אמר אחרי אשר הפך ישראל ערף לפני איביו׃
9
וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול׃
10
ויאמר יהוה אל יהושע קם לך למה זה אתה נפל על פניך׃
11
חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם׃
2 Samuel 6:7-10
7
ויחר אף יהוה בעזה ויכהו שם האלהים על השל וימת שם עם ארון האלהים׃
8
ויחר לדוד על אשר פרץ יהוה פרץ בעזה ויקרא למקום ההוא פרץ עזה עד היום הזה׃
9
וירא דוד את יהוה ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון יהוה׃
10
ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון יהוה על עיר דוד ויטהו דוד בית עבד אדום הגתי׃
1 Chroniques 13:9-13
9
ויבאו עד גרן כידן וישלח עזא את ידו לאחז את הארון כי שמטו הבקר׃
10
ויחר אף יהוה בעזא ויכהו על אשר שלח ידו על הארון וימת שם לפני אלהים׃
11
ויחר לדויד כי פרץ יהוה פרץ בעזא ויקרא למקום ההוא פרץ עזא עד היום הזה׃
12
ויירא דויד את האלהים ביום ההוא לאמר היך אביא אלי את ארון האלהים׃
13
ולא הסיר דויד את הארון אליו אל עיר דויד ויטהו אל בית עבד אדם הגתי׃
1 Chroniques 15:12
ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון יהוה אלהי ישראל אל הכינותי לו׃
1 Chroniques 15:13
כי למבראשונה לא אתם פרץ יהוה אלהינו בנו כי לא דרשנהו כמשפט׃
Psaumes 6:1
למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃
Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
2 Corinthiens 4:8
נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃
2 Corinthiens 4:9
נרדפים ולא נטושים משלכים ולא אבדים׃
2 Corinthiens 12:9
ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח׃
2 Corinthiens 12:10
לכן רצתה נפשי בחלשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח כי כאשר חלשתי אז גבור אני׃