Hébreux 10:27
כי אם בעותי הדין העתיד ואש קנאה אשר תאכל את הצררים׃
Exode 24:17
ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל׃
Nombres 11:1
ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה׃
Nombres 16:35
ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת׃
Deutéronome 4:24
כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא׃
Deutéronome 9:3
וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך והורשתם והאבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך׃
Psaumes 50:3
יבא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד׃
Psaumes 97:3
אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃
Esaïe 66:15
כי הנה יהוה באש יבוא וכסופה מרכבתיו להשיב בחמה אפו וגערתו בלהבי אש׃
Daniel 7:9
חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃